Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với đồng chí Phùng Sĩ Tấn

  • Tags:
r2 r4 r5 r6 r8 r9 r7 r8